Początki Spółki sięgają 1906 roku, kiedy to powstał projekt budowy Elektrowni w Cieszynie. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w 1910r. Do 1915r. Elektrownia była dzierżawiona przez firmę AEG, która ją budowała, następnie została przejęta przez miasto Cieszyn.

 


 

1910 - 1926

Na ten okres przypada elektryfikacja Miasta Cieszyna połączona z dynamicznym rozwojem i wzrostem produkcji energii elektrycznej. Produkowany przez Elektrownię prąd stały wykorzystany był do napędu tramwajów miejskich do 1921r.

Po podziale miasta w 1920r. Elektrownia zasilała również Czeski Cieszyn do 1926r.


1927 - 1939

Od 1927r. Elektrownia posiadała koncesję na budowanie sieci elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia oraz zbyt prądu we wszystkich gminach powiatu cieszyńskiego. W tym okresie miał miejsce dalszy rozwój firmy związany z planowaną elektryfikacją powiatu cieszyńskiego i w dalszej kolejności gmin powiatów pszczyńskiego i rybnickiego.


 

1939 - 1945

Okres okupacji niemieckiej, w którym Elektrownia nieprzerwanie pracowała, lecz bez dotychczasowego polskiego kierownictwa.


1945 - 1952

Po zakończeniu okresu okupacji odbudowano majątek ze zniszczeń wojennych, rozbudowano urządzenia przesyłowe energii, zwiększono moc źródła, co umożliwiło dynamiczny wzrost produkcji energii elektrycznej. W wyniku zachodzących zmian od 1950r. Elektrownia wchodziła w skład Zakładów Energetycznych okręgu Południowego w Katowicach.


1953 - 1976

W 1953r. Elektrownia Cieszyn rozpoczęła produkcję i dostawę energii cieplnej dla potrzeb przemysłu cieszyńskiego. Był to początek rozwoju ciepłownictwa w Cieszynie skutkujący rozbudową źródła ciepła i budową miejskiego systemu sieci cieplnych.

Z końcem 1976r. Elektrownię włączono do Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała pod nazwą EC III Cieszyn, przy jednoczesnym wydzieleniu Wydziału Sieci Cieplnych, który jako Zakład Energetyki Cieplnej wszedł w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku-Białej.
 

1977 - 1992

W związku ze wzrostem zapotrzebowania na ciepło nastąpiła rozbudowa źródła ciepła o nową kotłownię oraz rozbudowa systemu dystrybucji ciepła. W 1985r. zlikwidowana zostaje produkcja energii elektrycznej.

W 1992r. nastąpiła komunalizacja WPEC Bielsko-Biała. Na bazie Zakładu w Cieszynie utworzone zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "MPEC - Cieszyn" Spółka z o.o., w którym wszystkie udziały objęło Miasto Cieszyn.


 

1993 - 1997

W tym okresie EC III Cieszyn przystosowała źródło ciepła do zmiennych warunków pracy sieci cieplnych oraz zracjonalizowała zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne.

Działania MPEC skoncentrowały się na zmianie sposobu rozliczania zużycia energii z m2 na jednostki ciepła GJ, wprowadzaniu automatyzacji i regulacji poboru energii oraz rozpoczęto program likwidacji niskiej emisji z lokalnych kotłowni węglowo-koksowych.
 

W lutym 1997r. doszło do połączenia MPEC Cieszyn i EC III Cieszyn w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą "Energetyka Cieszyńska" Spółka z o.o. zajmujące się wytwarzaniem i dystrybucją energii cieplnej.


1997 - 2021

Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego

Lata 2000-2002. Modernizacja źródła wytwarzania energii - odtworzenie gospodarki skojarzonej - budowa bloku energetycznego opalanego miałem węglowym, składającego się z kotła parowego o mocy 28 MWt i sprawności 87%, turbozespołu o mocy 4,5 MWe, wraz z urządzeniami pomocniczymi.


Rozbudowa systemu dystrybucji – najważniejsze przedsięwzięcia:

- podłączenie do systemu ciepłowniczego osiedla mieszkaniowego w Pogwizdowie, gmina Hażlach,
- uciepłownienie osiedla Mały Jaworowy w Cieszynie,
- budowa sieci parowej i energetycznej do ZPM Bielesz,
- likwidacja kotłowni węglowej w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego przy ul. Kraszewskiego z podłączeniem do systemu ciepłowniczego,
- realizacja projektów likwidacji niskiej emisji w zabytkowym centrum Cieszyna, w tym uciepłownienie ul. Głębokiej,
- pozyskanie kilkudziesięciu nowych odbiorców energii cieplnej.

Lata 2011-2021. Realizacja projektów przebudowy sieci ciepłowniczych,  współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków przeznaczonych na zwiększenie efektywności dystrybucji energii. W ramach dwóch projektów zmodernizowano łącznie 20 km sieci ciepłowniczych. Zlikwidowano również dwa węzły grupowe i w ich miejsce wybudowano 15 szt. węzłów indywidualnych.

 


Galeria

 • Elektrownia 1910r
 • Elektrownia po rozbudowie 1957r
 • Hala maszyn Elektrowni Cieszyn
 • Hala maszyn Elektrowni Cieszyn po roku 1949
 • Lokal propadandowy Elektrowni utrzymywany do roku 1939
 • Zajezdnia tramwajowa przy ul.Dojazdowej - lata 20te XXw
 • Elektrownia 1910r
 • Elektrownia po rozbudowie 1957r
 • Hala maszyn Elektrowni Cieszyn
 • Hala maszyn Elektrowni Cieszyn po roku 1949
 • Lokal propadandowy Elektrowni utrzymywany do roku 1939
 • Zajezdnia tramwajowa przy ul.Dojazdowej - lata 20te XXw